wtorek, grudzień 12, 2017
Polish Bulgarian English Greek Hungarian Italian Turkish

   

Rekrutacja na rok szkolny 2016/ 2017

   

 

Wyciąg z:

 Regulaminu rekrutacji dla uczniów klas pierwszych
do Gimnazjum nr 12 w Zabrzu

 § 1
Zasady naboru kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie* Gimnazjum nr 12 w Zabrzu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1 do regulaminu).

§ 2
Zasady naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych (zał. nr 2 do regulaminu) uwzględniając następujące kryteria wynikające z przeliczenia punktów:

1) kandydat uzyskał ze sprawdzianu odrębnie z części I i z części II wynik:

 • mieszczący się w przedziale od 61% do 70% – 5 punktów;
 • mieszczący się w przedziale od 71% do 80% – 10 punktów;
 • mieszczący się w przedziale od 81% do 87% – 15 punktów;
 • mieszczący się w przedziale od 88% do 94% – 20 punktów;
 • mieszczący się w przedziale od 95% do 100% – 25 punktów;

2) kandydat ukończył szkołę podstawową z wyróżnieniem –10 punktów;

3) kandydat uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnią ocen mieszczącą się w przedziale:

 • 3,1 do 4,0 – 10 punktów;
 • 4,1 do 5,0 – 20 punktów;
 • 5,1 do 6,0 – 40 punktów;

przy ustalaniu średniej ocen stosuje się matematyczną regułę zaokrąglania;

4) kandydat legitymuje się szczególnym osiągnięciem lub osiągnięciami odnotowanymi na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –5 punktów;

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły – 5 punktów.

2. Kryteria, o których mowa w §2 regulaminu mają różną wartość i stosuje się je łącznie.

3. Określa się, iż dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §2 pkt 1, są:

 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły.

§ 3
Wymagane dokumenty i terminy ich składania

1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Gimnazjum nr 12 w Zabrzu w terminach ogłaszanych w Decyzji Kuratora Oświaty.

2. Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

 • zgłoszenie do szkoły ucznia z rejonu Gimnazjum nr 12 (zał. nr 1 do regulaminu)
 • wniosek o przyjęcie do szkoły kandydata spoza rejonu (zał. nr 2 do regulaminu)
 • dwie podpisane fotografie 30 x 40 mm,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI,
 • oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły.
 • posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form i metod pracy (opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 

Terminy rekrutacji

termin czynność

Od 6 maja do 10 czerwca 2016 r.

złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r.

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

Do 30 czerwca 2016 r.-

weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

15 lipca 2016 r.

podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 15 lipca do 20 lipca 2016 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

22 lipca 2016 r.

ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum

* Listę ulic, należących do obwodu Gimnazjum nr 12, można znaleźć pod tym linkiem.

~ek~